Verkoop- en factuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elk aanbod, elke offerte en elk tot stand gekomen overeenkomst tot levering en installatie van goederen en diensten die u aangaat met DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN, met ondernemingsnummer: 0701.832.612, 3940 Hechtel-Eksel Kamperbaan 114. Opgemaakt op 01.06.2023. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de koop-verkoop van de goederen die men ter beschikking stelt in de winkelruimte. 

1.2 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer bepalingen, heeft geen invloed op de overige bepalingen, die onverkort van toepassing blijven. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.


Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
2.1 Alle offertes afgeleverd door DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN zijn schriftelijk, vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. 2.2 Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de opstelling ervan en behoudens een afwijkende bepaling in de offerte. 2.3 Als onze offertes een beperkte geldigheidsduur hebben of onder voorwaarden geschieden, wordt dit uitdrukkelijk in de offerte vermeld. 2.4 De offerte wordt opgesteld volgens de door de klant bezorgde informatie. De klant wordt geacht correcte informatie af te leveren. 2.5 Door ondertekening van de offerte door de klant wordt deze als bindend beschouwd. 2.6 Wijzigingen of toevoegingen in de bestelling zijn enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN en is afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de uitvoeringsfase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt. DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN is niet verantwoordelijk voor een wijziging in de leveringstermijn die aanvankelijk werd afgesproken, en behoudt zich het recht voor de termijnen te verlengen in geval van wijziging of uitbreiding van de opdracht.
2.7 De prijzen in de offertes worden vastgelegd op basis van de op dat ogenblik geldende aankooptarieven, brandstofprijzen, materiaalprijzen, officiële koersen, weddes en sociale lasten. Indien tussen de ondertekening van de offerte en de realisatie van de werkzaamheden deze kostenfactoren gestegen zijn met een percentage van 5%, is DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN gerechtigd deze door te rekenen aan de klant. De klant wordt door DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN van deze prijsstijging op de hoogte gebracht en heeft vervolgens de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. De klant is in geval van opzegging wegens prijsstijging steeds gehouden om de reeds uitgevoerde werken te vergoeden.
Artikel 3. Levering, installatie en verplichtingen ten aanzien van de klant ter voorbereiding van de uitvoering
3.1 De verwachte leveringstermijn en uitvoeringstermijn wordt opgegeven in de offerte/bestelling. 3.2 Deze termijnen worden gegeven bij wijze van aanduiding en zijn niet absoluut. DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN is in ieder geval niet aansprakelijk in geval van vertragingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten haar wil, zoals vertragingen bij leveranciers, materiaaldefecten, epidemieën, oorlog, stakingen, werkonderbrekingen, brand, overstromingen of overmacht. 3.3 Vertragingen van maximaal 1 maand zullen nooit aanleiding geven tot hetzij verbreking van de overeenkomst, hetzij schadevergoeding. Het niet-naleven van de indicatieve termijnen kunnen slechts aanleiding geven tot enige verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding nadat DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN aangetekend in gebreke werd gesteld en waarbij aan haar een laatste termijn wordt toegestaan van minimaal 1 maand.
3.4 DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN is gerechtigd de verplichtingen op te schorten indien de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft. 3.5 DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zorgt niet voor een waterput. Deze waterput dient vóór het uitvoeren van de werkzaamheden door de klant te zijn geplaatst door een erkend putboorder. Alle vergunningen voor het plaatsen van de put moeten door de klant - dan wel door de putboorder - worden aangevraagd. 3.6 De waterkwaliteit van de put dient te voldoen aan de beste kwaliteit zodanig dat het geen roest, geen zand en ed. bevat. 3.7 Daarenboven dient de waterput voldoende debiet te geven voor de pomp die door DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN in de offerte is aangeboden. Dit is een uitdrukkelijke verbintenis die rust op de klant/opdrachtgever. DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN is dan ook niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van het door hen geplaatste beregeningssysteem zo de oorzaak te wijten is in aan een slechte waterkwaliteit of waterdruk. 3.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het leegmaken van de beregeningsinstallatie (o.a. watervrij maken) tijdens de wintermaanden, tenzij dit jaarlijks uitdrukkelijk door de klant wordt gevraagd aan DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN waarvoor in dat geval jaarlijks een offerte zal worden overgemaakt. 3.9 De klant is aansprakelijk en dient uitsluitend zelf in te staan voor alle nodige vergunningen en vereiste documenten (o.a. stedenbouwkundige vergunningen, ed.). DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van of fouten en/of leemte in de vergunningen of documenten. 3.10 De klant zal DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN integraal en onherroepelijk vrijwaren voor elke aanspraak die hieromtrent tot haar zou worden gericht. 3.11 De klant verbindt er zich toe uiterlijk bij aanvang van de werken aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN een grondplan te overhandigen, tegen ontvangstbewijs, waarop alle aanwezige nutsleidingen, putten ed. duidelijk zijn aangegeven. Indien dergelijk plan aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN niet werd overgemaakt of indien dit plan niet de correcte informatie bevat, kan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke zou kunnen worden aangericht aan onder meer volgende doch niet exhaustieve lijst van zaken: mestputten en kelderputten; septische-, tegen- en zinkputten; gasleidingen - citernes; gasolieleidingen - citernes; elektriciteitsleidingen; telefoonleidingen; tv-leidingen; waterleidingen; gebouwen, funderingen, gevels, muren. 3.12 Bij aanvang van de werken dienen alle
nutsvoorzieningen correct te zijn afgesloten door de klant. Bij gebreke hieraan zal DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de voortkomende schade. 3.13 Het grondniveau/grondslag (0-pijl) waarop DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN hun werken aanvangen, dient op niveau te liggen vooraleer de werken door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN worden uitgevoerd. 3.14 DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zal dan ook onder geen enkel beding zorgen voor het op niveau brengen van de grondslag.
Zo deze werken niet vooraf zijn uitgevoerd, zal DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN haar werken opschorten en zal zij de gemaakte kosten facturen aan de klant.


Artikel 4. Garantie

4.1 DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN verleent geen garantie behoudens de wettelijk garantie waartoe zij eventueel gehouden is. 4.2 De klant moet zelf de zandfilter in het beregeningssysteem tijdig zuiver maken en het drukvat tijdig opblazen. Het drukvat dient minstens twee keer per jaar te worden opgeblazen. De garantie op het beregeningssysteem zal vervallen ingeval de zandfilter niet tijdig zuiver gemaakt is en het drukvat niet tijdig is opgeblazen.
Artikel 5. Facturatie, meerwerken en betaling
5.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de zetel van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 5.2 Indien goederen in de winkel worden aangekocht dan dienen deze onmiddellijk te worden betaald, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 5.3 Elke betwisting van een factuur dient per aangetekende brief naar het op de factuur vermelde adres te worden gestuurd. Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard indien ze niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd wordt. 5.4 Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR, als vergoeding van de schade door de laattijdige betaling en ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten. 5.5 Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. 5.6 Voor de aanvang van de werken dient er een provisie te worden betaald van 70% van de offerte. Dit bedrag dient 2 dagen voor de geplande aanvang van de werken voldaan te zijn op de rekening van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN. Bij het niet voldoen van de provisie zal de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschort. De extra kosten zijn ten laste van de klant. 5.7 Eventuele extra kosten of werken, die ongekend en onvoorzien(baar) waren bij het opstellen van een offerte maar tijdens de uitvoering nodig blijken, zijn niet inbegrepen in onze offerte en zullen apart worden gefactureerd. Hetzelfde geldt voor alle door u tijdens de uitvoering gewenste wijzigingen en toevoegingen. Meerwerken worden steeds uitgevoerd aan 50,00 EUR excl. btw per uur per ingezette werknemer en 65,00 EUR excl. btw voor elk machine-uur. 5.8 Eventuele extra kosten of werken ten gevolge van foutieve, incorrecte of onvolledige informatie vanwege de klant zullen eveneens worden doorgerekend. Indien bij de start van de werken of tijdens de uitvoering van de werken de plannen worden gewijzigd, en hiervoor een nieuwe offerte moet worden gemaakt, zullen de uren voor het aanmaken van deze offerte in rekening worden gebracht aan 50,00 EUR excl. btw per uur per ingezette werknemer.
Artikel 6. Overdracht van risico’s en eigendomsvoorbehoud
6.1 De klant wordt eigenaar van de door de DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN geleverde beregeningsinstallatie op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen t.a.v. DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. 6.2 De klant erkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de materialen. 6.3 Bij de aankoop van goederen in de winkelruimte van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN gaat de eigendom onmiddellijk over op de klant vanaf de betaling in de winkel.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Klachten inzake de conformiteit van het geleverde/geïnstalleerde of de zichtbare gebreken betreffende het geleverde/geïnstalleerde moeten ons toekomen binnen de acht werkdagen middels aangetekend schrijven en dit op straffe van verval. 7.2. Klachten inzake verborgen gebreken moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontdekking ervan aan DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN worden meegedeeld via aangetekende zending. 7.3 In geval de gebreken tijdig worden gemeld, engageert DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN zich om daaraan binnen een redelijke termijn tegemoet te komen door middel van vervanging, herstelling dan wel een financiële compensatie. 7.4. Is de klant een particuliere klant, dan gelden de geldende gemeenrechtelijke regels inzake consumentenkoop. De termijn van 14 kalenderdagen betreft in dat geval een termijn van twee maanden vanaf vaststelling van het gebrek, waarbij het gebrek zich moet manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf levering. 7.5 Klachten betreffende de uitvoering van de opdracht zijn niet ontvankelijk, indien de klant niet de normale zorg heeft gedragen die van hem worden verwacht na beëindiging van de opdracht en/of werkzaamheden van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN. 7.6 De aansprakelijkheid van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN is beperkt tot hetgeen de wetgeving uitdrukkelijk voorziet. DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN is voor het overige niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade ook. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de rechtstreekse schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke onrechtstreekse schade of aanspraken van derden. 7.7 De aansprakelijkheid van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN voor schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant) en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot de prijs die de klant aan DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN betaalde. In geen geval is
DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN aansprakelijk voor schade van derden, noch voor indirecte schade en inkomst- of winstderving.
Artikel 8. Overmacht en beëindigen van de overeenkomst
8.1 DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN behoudt zich het recht voor om ingeval van een onvoorzienbare, onvermijdbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, die de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk belet waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, uitputting materialen, wettelijke verplichtingen, wilde staking, ziekte, overlijden, pandemieën en de eventuele (quarantaine)maatregelen, de levering van de goederen of offerte op te schorten gedurende de periode van overmacht of onvoorziene gebeurtenis. De betalingsverplichting van de klant blijft onverkort gelden. 8.2 In geval dat de ingeroepen overmachtssituatie langer dan 6 maanden voortduurt en aldus niet meer als tijdig beschouwd kan worden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te herzien, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder enige gehoudenheid tot verdere schadevergoeding ten opzichte van de andere contractspartij. 8.3 DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN behoudt zich tevens het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, enz. 8.4 In geval van verbreking, opzegging of annulering van de bestelling door de klant, heeft DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitaire bedrag wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs in de offerte. Hetzelfde geldt wanneer DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN de overeenkomst verbreekt, opzegt of annuleert.
Artikel 9. Retourneren 

9.1 Een product aangekocht in de fysieke winkel van DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN kan enkel geruild worden binnen 14 dagen na de dag van de aankoop met een geldig aankoopbewijs. 9.2 Een terugbetaling wordt voorzien op dezelfde wijze waarop u de aankoop heeft gedaan.
Artikel 10. Nietigheid
10.1 De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die juridisch en commercieel het best overeenstemt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling ten tijde van het afsluiten van het contract.
Artikel 11. Betwistingen
11.1 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van een geschil. Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst en relatie exclusief het Belgische interne recht van toepassing is.